Paladijn is een wooninitiatief van ouders voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking.

Organisatie

Stichting Paladijn wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers, bestaande uit een onafhankelijke voorzitter, secretaris en penningmeester. De laatste twee zijn ouder van een van de bewoners. Daarnaast zijn er een aantal commissies, zoals voor de zorg, de tuin, het geld enzovoorts. Deze commissies geven het bezuur een advies over de te nemen besluiten. Ook vraagt het bestuur advies aan de commissies. Een paart keer per jaar worden de wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners uitgenodigd voor het paladijnoverleg. Hier worden de belangrijkste besluiten besproken, maar worden ook thema’s besproken, zoals de ouder wordende bewoner, wettelijke regelingen en dergelijke.

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Maria Zaal – voorzitter
Aart Hulleman – penningmeester
Gerard Jansen – secretaris

Bestuursleden van Paladijn ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en declareren uitsluitend gemaakte (reis)kosten.

Doelstellingen

Paladijn betekent voorvechter en beschermheer, een perfecte naam. De naam werd bedacht door een bestuurslid van het eerste uur! Beschermen en vechten is iets wat je je leven lang doet als je kind een beperking heeft; dit wordt door de meeste ouders zo ervaren. Het logo is in de loop der tijd veranderd van een kleurig huisje naar het gebouw zelf. Ons streven is gericht op het zoveel mogelijk bevorderen van zelfstandigheid in het wonen en de zelfredzaamheid in de zorg. Naast het huiselijke en de veiligheid die geboden wordt en is er ruimte voor ontplooiing, recreatie en ontspanning. Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt.

Bewonersprofiel

Bij het opstarten van Paladijn is een bewonersprofiel samengesteld. Criteria waaraan men moest voldoen: Wajong-uitkering: een indicatie voor langdurige zorg destijds uit de AWBZ met financieringsvorm persoonsgebonden budget (PGB/ZZP); vijf dagen dagbesteding; 24-uurs zorg behoevend; geen gedragsproblemen. daarnaast moet er een wettelijk vertegenwoordiger door de rechtbank zijn aangewezen.

Zorg & veiligheid

De zorg die de bewoner nodig heeft wordt ingekocht via het PGB. Nadat de aanvraag is ingediend bij het CIZ worden zorgvraag en budget gekoppeld. Het zorgkantoor kent op basis van de vastgestelde indicatie een PGB toe. De hoogte van het budget is afhankelijk van de zorgvraag. Dit kan dus van persoon tot persoon verschillen. In Paladijn is sprake van vijf verschillende zorgprofielen.

Het bestuur heeft een contract gesloten met Stichting Amerpoort, die verantwoordelijk is voor invulling van de zorg op basis van het PGB principe. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zijn feitelijk de opdrachtgever van Stichting Amerpoort. Op hen rust de taak de kwaliteit van de door Amerpoort geleverde zorg te controleren en te bewaken.

Binnen Paladijn wordt gewerkt met 24-uurs zorg. Van de bewoners wordt gevraagd hun aan- of afwezigheid kenbaar te maken door hun foto in of uit te zetten. Zodoende kan men zien wie er in het gebouw aanwezig zijn.

Paladijn betekent

voorvechter en beschermheer

Paladijn, tekening Jeroen Bouwmeester

Tekening door Jeroen Bouwmeester, bewoner van Paladijn, waarin het huis Paladijn en een Paladijn zijn verwerkt.