Paladijn is een wooninitiatief van ouders voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Wat bezielt ouders om zich zoveel werk op de hals te halen? Het is toch veel simpeler om je kind te plaatsen in een al bestaande voorziening? De initiatiefnemers denken daar heel anders over. Lees Het traject maar.

Organisatie

Stichting Paladijn wordt geleid door een bestuur van vrijwilligers, bestaande uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris en drie ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners.

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Maria Zaal - voorzitter
Hans van Milligen - penningmeester
Gerard Jansen - secretaris
Roy Blenderman - algemene zaken

Bestuursleden van Paladijn ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en declareren uitsluitend gemaakte (reis)kosten.

Doelstellingen

Paladijn betekent voorvechter en beschermheer, een perfecte naam. De naam werd bedacht door een bestuurslid van het eerste uur! Beschermen en vechten is iets wat je je leven lang doet als je kind een beperking heeft; dit wordt door de meeste ouders zo ervaren. Het logo is in de loop der tijd veranderd van een kleurig huisje naar het gebouw zelf. Ons streven is gericht op het zoveel mogelijk bevorderen van zelfstandigheid in het wonen en de zelfredzaamheid in de zorg. Naast het huiselijke en de veiligheid die geboden wordt en is er ruimte voor ontplooiing, recreatie en ontspanning. Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt.

Het traject

In december 2000 is de stichting Paladijn opgericht door een aantal van de ouders. Nadat zij in 2001 een aantal voorzieningen hadden bezocht, stond het voor hen vast: Paladijn moest er komen. Zij wilden iets te zeggen hebben over de plek waar hun kinderen kwamen te wonen. Sterker nog, de kinderen hadden daar ook iets over te zeggen. Lees verder onder Het traject.

Bewonersprofiel

Bij het opstarten van Paladijn is een bewonersprofiel samengesteld. Criteria waaraan men moest voldoen: Wajong-uitkering: een indicatie voor langdurige zorg destijds uit de AWBZ met financieringsvorm persoonsgebonden budget (PGB/ZZP); vijf dagen dagbesteding; 24-uurs zorg behoevend; geen gedragsproblemen.

Zorg & veiligheid

De zorg die de bewoner nodig heeft wordt ingekocht via het PGB. Nadat de aanvraag is ingediend bij het CIZ worden zorgvraag en budget gekoppeld. Het zorgkantoor kent op basis van de vastgestelde indicatie een PGB toe. De hoogte van het budget is afhankelijk van de zorgvraag. Dit kan dus van persoon tot persoon verschillen. In Paladijn is sprake van vijf verschillende zorgprofielen.

Het bestuur heeft een contract gesloten met Stichting Amerpoort, die verantwoordelijk is voor invulling van de zorg op basis van het PGB principe. De ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners zijn feitelijk de opdrachtgever van Stichting Amerpoort. Op hen rust de taak de kwaliteit van de door Amerpoort geleverde zorg te controleren en te bewaken.

Binnen Paladijn wordt gewerkt met 24-uurs zorg. Van de bewoners wordt gevraagd hun aan- of afwezigheid kenbaar te maken door hun foto in of uit te zetten. Zodoende kan men zien wie er in het gebouw aanwezig zijn.

Paladijn betekent

voorvechter en beschermheer

Paladijn, tekening Jeroen Bouwmeester

Tekening door Jeroen Bouwmeester, bewoner van Paladijn, waarin het huis Paladijn en een Paladijn zijn verwerkt.